Statut

S-a cerut atestarea datei, conținutului și identității părților prezentului înscris :

S T A T U T U L

ASOCIAȚIEI “ORGANIZAȚIA SOMELIERILOR DIN ROMÂNIA 2011”

 

             Asociaţia “Organizatia Somelierilor din Romania 2011” se constituie prin exprimarea liberă a voinței de asociere a membrilor fondatori, în conformitate  cu prevederile art. 9 și art. 40 din Constituția  României si cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare precum și a celorlalte reglementari legale aplicabile in materie:

            CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Scopul general al asociatiei. Cadrul juridic

            Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, fără scop politic, independentă, promovând scopurile şi desfășurând activităţile de interes general menţionate în prezentul Statut.

            Asociaţia este o persoană juridică ce se supune legislaţiei române şi este înfiinţată prin voinţa comună şi înţelegerea dintre membrii săi de a contribui material şi prin activitatea lor nemijlocită la realizarea scopului şi activităţilor asociaţiei.

Art.2 Denumirea asociatiei

            Denumirea asociației este “Organizatia Somelierilor din Romania 2011”, conform dovezii disponibilității denumirii nr. 102875 emisă de Ministerul Justiției, Departamentul Comunicare și Relații Publice la data de 13.09.2011.

            Denumirea asociației poate fi modificată în condițiile legii, prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor Asociației.

            Denumirea asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social, contul bancar şi codul de identificare fiscală.

Art. 3 Sediul asociaţiei

            Sediul asociației este în  București, sector 3, str. Vasile Lucaciu nr.10, parter, camera 1.

            Sediul asociației va putea fi modificat cu respectarea prevederilor prezentului Statut și a dispozițiilor legale în vigoare.

            Asociația va putea înființa filiale în fiecare județ, în condițiile dispozițiilor  prezentului Statut.

           

Art. 4 Durata asociaţiei

            Asociaţia  se constituie și  îsi va începe activitatea de la data înscrierii ca persoană juridică şi are durata de funcţionare nedeterminată.

Art. 5 Patrimoniul initial al asociaţiei

            În vederea îndeplinirii scopului şi activităţilor asociaţiei, membrii fondatori au constituit un patrimoniu social distinct de patrimoniul lor personal, în valoare totală de 4200 (patrumiidouăsute) lei, prin contribuţii în numerar a câte 200(douăsute) lei fiecare membru fondator. 

            CAPITOLUL II -SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 6 Scopul asociației

            Asociaţia își propune să promoveze meseria de somelier prin elaborarea şi derularea unor programe și strategii de dezvoltare durabile, management și marketing, intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniu, organizarea de cursuri de pregătire şi de perfecționare  precum și orice alte acțiuni specifice conform prevederilor prezentului Statut.

            Asociaţia va dezvolta orice activitate cu caracter cultural, didactic și editorial pentru promovarea cunoașterii vinului și a consumului responsabil al acestuia şi a altor băuturi şi pentru a pune în valoare eno-gastronomia româneasca atât în România cât şi în străinătate.       

            Asociația va promova educația enologica și profesia de somelier .

            Asociația este autonomă și independentă de orice putere și grupări sindicale sau politice. Prin proprii reprezentanți va studia și urmări problemele sindicale din sectorul industriei ospitalității venind cu propuneri și intervenind la organele legislative competente pentru o eficientizare a protecției drepturilor și intereselor membrilor săi.

            Asociația va promova, împreună cu alte entități publice sau private, orice iniţiativă considerată utilă sau necesară pentru atingerea scopului social.

Art.7 Obiective şi activităţi ale asociației

            În vederea scopului declarat asociaţia își propune următoarele obiective:

            a) Elaborarea și derularea de programe naționale și internaționale din domeniul somelariei și al Industriei Ospitalității ;

            b) Participarea competitivă la derularea de programe de instruire și dezvoltare a somelariei în Romania și de reintroducere a obligativității prezenței unui somelier, pe tura, în restaurantele de 4 și 5 stele ;

            c) Participarea la concursurile naționale și internaționale de vinuri ;

            d) Participarea intensivă la Expozițiile, Târgurile și Saloanele de vinuri care se desfașoară în Romania și în strainătate pentru promovarea vinurilor autohtone;

            e) Promovarea și derularea de cursuri, din domeniul somelariei, cursuri ce se vor desfășura cu membrii Organizației care au atestate pentru desfășurarea acestora ;

            f) Promovarea unor trasee eno-turistice, prin care să se dezvolte o activitate de turism enologic în țara noastră, trasee pe care le vom pune la dispoziția agențiilor de turism, oferind acestora somelieri care să îndeplinescă rolul de ghid și promotor al vinurilor și produselor autohtone;

            g) Elaborarea de programe și acordarea de asistență tehnică în dezvoltarea Industriei Ospitalității la locațiile existente:

            -restaurante

            -hoteluri

            -vinoteci

            -crame (producători de vinuri)

            -expoziții si târguri de vin

            -concursuri de vin și gastronomie

            -orice alte structuri care ne vor solicita sprijinul și care prin obiectul lor de activitate promovează sau stimulează consumul de vin ;

            h) Organizarea și desfașurarea de cursuri cu iubitorii de vin;

            i) Editarea, tipărirea și difuzarea unei publicații care va sprijini realizarea scopului                  Asociației și a membrilor ei;

            j) Organizarea de manifestări proprii în vederea atragerii de noi membri;

            k) Acordarea periodică de premii și stimulente propriilor membri care au rezultate deosebite  în cadrul Asociației;

            l) Realizarea unor schimburi de profil cu alte asociații interne și internaționale;

            m) Stabilirea de relații de cooperare cu alte asociații din domeniu, interne și internaționale, și chiar cu persoane fizice și juridice romanești sau străine, care pot să-și aducă aportul la dezvoltarea și progresul Asociației;

            n) Organizarea și desfașurarea de excursii de profil la cramele din Romania și din străinatate;

            o) Organizarea de parteneriate și întâlniri cu asociații de profil din întreaga lume;

            p) Constituirea de Filiale teritoriale în domeniul de activitate al Asociației;

            r) Îndeplinirea prevederilor legale pentru ca Asociația să fie recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică cu drepturile și obligațiile ce recurg din aceasta;

            s) Inființarea în cadrul Asociației a unei edituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care se va denumi EDITURA ASOCIAȚIEI ”Organizația Somelierilor din Romania 2011”;

            t) Constituirea și inființarea de Societăți Comerciale, ale caror dividende vor avea destinația stabilită de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000;

            u) Structura organizatorică a Asociației are dreptul să utilizeze sigilii proprii, cu  precizarea numelui Asociației și a structurii organizatorice respective.

            CAPITOLUL III - MEMBRII ASOCIAȚIEI

 

Art. 8 Calitatea de membru

            Poate dobândi calitatea de membru al asociaţiei orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care depune o adeziune scrisă, este de acord cu prevederile statutare şi alte reglementări specifice, dorește să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor stabilite şi se încadrează într-una dintre categoriile menţionate în cele ce urmează:

a) persoanele care au calitatea de somelier, somelier profesionist sau somelier aspirant;

            Somelier este orice persoană care absolvit cursurile unei şcoli de somelarie.

            Somelier profesionist este considerată orice persoană care lucrează efectiv  în domeniul vinului sau al industriei ospitalității respectiv : este proprietar(ă) al unei locaţii publice (restaurant, winebar, bar, vinoteca, etc.); este somelier angajat permanent în restaurant, winebar, bar, vinoteca, etc. cu experiență de cel puțin 1(un) an; este titular(ă) al unui AF și, deși nu este angajat permanent al unei locaţii publice, dezvoltă activități pentru promovarea sau în concordanță cu obiectivele asociaţiei; este formator de profil pentru pregătirea teoretică și/sau practică în domeniul somelariei sau ale domenii conexe;

            Somelier aspirant este orice persoană care nu a definitivat cursurile specifice sau nu a absolvit încă şcoala de profil dar împărtaşeşte și susţine scopurile asociației; 

b) personalități care s-au remarcat cu deosebire în domeniile vitivinicol și enogastronomic sau/și în alte domenii de interes ale asociației și care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia şi/sau contribuie din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului acesteia.

c) orice alte persoane fizice sau juridice care, recunoscând rolul și importanța activităților asociației, înțeleg să  promoveze și  să susțină asociația prin formele și modalitățile stabilite de prevederile legale și statutare.  

Art. 9 Categorii de membri

            a) membri activi;

            b) membri susținători;

            c) membri onorifici.

Art. 10 Membrii activi

      Membrii activi ai asociației sunt acei asociați care au calitatea de membru fondator precum și cei  care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-        au aderat la asociație în calitate de membri susținători sau de membri onorifici;

-        au o vechime în asociație de cel puțin 1(un) an;

-        au participat la activitățile asociației și au achitat integral cotizația de membru;

-        au solicitat în mod expres recunoașterea calității de membru activ;

-        au calitatea de somelier sau de somelier profesionist conform definițiilor din prezentul statut;

-        Adunarea Generala a aprobat dobândirea calității de mebru activ.

      Membrii activi au drept de vot în cadrul Adunărilor Generale, au dreptul de a alege și de a fi aleși în Consiliul Director și/sau în conducerea altor consilii/departamente organizate în cadrul asociaţiei.

      Membrii activi au obligația de a contribui constructiv la activitățile asociației. Neparticiparea membrilor activi la activitățile asociației pe o perioadă de mai mult de 6 (șase) luni (cu excepția cazurilor motivate) atrage după sine pierderea calității de membru activ. În acest sens, Consiliul Director are responsabilitatea de a recomanda Adunării Generale schimbarea calității de  mebru activ în cea de membru susținător și de a analiza cazurile motivate de neparticipare.  

Art. 11 Membrii susţinători (simpatizanţi)

      Calitatea de membru susținător se solicită prin completarea cererii de adeziune și  recunoașterea statutului și se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puțin 5(cinci) dintre membrii  Consiliului.

      Membrii susținători nu se bucură de dreptul de vot în cadrul Adunărilor generale ale asociaţiei și nu pot face parte din Consiliul Director al asociației.

      Membrii susținători pot avea calitatea de cenzor al asociației.

Art. 12 Membrii onorifici

      Calitatea de membru onorific al asociației se acordă de către Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.

      Persoana care devine membru onorific al asociației va purta titulatura de Somelier Onorific, ca recunoaștere a notorietății, capacității și experienței dovedite în sectoarele de activitate vitivinicol și enogastronomic sau/și a contribuției aduse promovării scopului și obiectivelor asociației.

      Membrul onorific poate fi scutit, prin hotărârea Adunării Generale, de plata cotizației către asociaţie.

      Membrul onorific nu are drept de vot în adunarile generale.

      Membrul onorific poate lua parte în calitate de invitat cu vot consultativ la ședințele Comitetului Director.

Art. 13 Drepturi și îndatoriri comune tuturor categoriilor de membri

      Drepturile tuturor membrilor:

-        au acces la documentele financiare, rapoartele și procesele-verbale ale asociației;

-        pot participa la Adunarea Generală;

-        beneficiază şi participă cu prioritate la programele iniţiate/derulate de asociaţie;

-        beneficiază de facilități, reduceri de preţ sau gratuităţi la publicaţii, documente de instruire si perfecţionare ale asociaţiei;

-        beneficiază de facilităţi şi tarife reduse pentru editarea şi tipărirea de publicaţii/lucrări/documente/etc. prin intermediul asociaţiei;

-        beneficiază de sprijinul și recomandarea asociației pentru nominalizarea în comisii de specialitate ale diferitelor instituții naţionale şi internaţionale în calitate de consilieri şi/sau experţi;

-        au dreptul de a fi remuneraţi pentru activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei dacă aceste activitaţi  aduc foloase materiale asociaţiei;  

-        alte drepturi prevăzute de regulamentele asociaţiei sau acordate în baza hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei.

      Îndatoririle tuturor membrilor:

- toți membrii plătesc taxa de înscriere şi cotizație, indiferent de categoria din care fac parte;

- respectă statutul, regulamentele şi hotărârile organelor statutare ale asociației luate în conformitate cu legea și dispozițiile statutare;

- contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei prin spijin financiar, material, moral și activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor/acţiunilor derulate de asociaţie;

- îndeplinesc orice alte obligaţii materiale, financiare sau de altă natură potrivit angajamentelor asumate;

- se vor abţine de la orice act sau fapt de natură a avea consecinţe prejudiciabile pentru asociaţie.

Art. 14 Încetarea calității de membru

      Calitatea de membru este personală și nu poate fi transmisă succesorilor.

      Calitatea de membru încetează în următoarele situații:

            a)  prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;

            b) prin excludere, motivat de abateri grave/încălcări ale statutului asociației sau de neplata cotizațiilor stabilite pe o durata mai mare de 2(doi)ani. Excluderea se face de către Adunarea Generală la propunerea motivată a Consiliului Director; 

            c)  pierderea drepturilor civile sau deces.

Art. 15 Răspunderea membrilor asociaţiei

            Nerespectarea dispozițiilor prezentului statut, atrage răspunderea disciplinară a membrilor Asociației. Sancțiunile disciplinare aplicabile membrilor sunt următoarele :

            a) avertisment;

            b) suspendare din funcţia de conducere deţinută pe o perioada cuprinsă între 3 luni si 1 an,în funcție de gravitatea faptei ;

            c) excluderea din asociație.

            Competența aplicării de sancțiuni disciplinare aparține Consiliului Director care poate fi sesizat de orice membru al Asociației sau se poate autosesiza cu privire la orice acte sau fapte ale membrilor asociaţiei susceptibile a aduce atingere intereselor asociației.

            Răspunderea disciplinară nu exclude antrenarea răspunderii civile, penale sau administrative, după caz.

CAPITOLUL IV  - SEMNE DISTINCTIVE. DISTINCȚII

 

Art. 16 Semne distinctive

            Adunarea generală aprobă modelul siglei, sigiliului, insignei și al altor semne distinctive ale asociației.

Art. 17 Insigne

            Membrii asociației au dreptul de a purta insigne astfel:

-        membrii fondatori, somelierii profesioniști și membrii onorifici au dreptul să poarte insigna aurita;

-        somelierii au dreptul să poarte insigna argintată.

 

Art. 18 Uniforme

            Purtarea uniformelor specifice profesiei de sommelier este obligatorie în următoarele situații:

-        la manifestările oficiale, în cazul membrilor asociaţiei care au calitatea de somelier sau de somelier profesionist;

-        la cursuri și alte activități cu caracter didactic, concursuri,  în cazul membrilor asociaţiei care au calitatea de formator, degustător sau examinator;

-        în timpul efectuării serviciului de somelier.

            Uniformele specifice profesiei de somelier sunt:

a) uniforme de serviciu : pantalon (fustă) de culoare neagră, cămaşă albă, papion negru sau eşarfă cu însemnele asociaţiei, şorţ negru, spencer(jachetă scurtă) negru,  pantofi negri;

b) uniforme de reprezentanţă :  pantalon (fustă) gri deschis, cămaşă albă, cravată sau eşarfă cu însemnele asociaţiei, haină bleumarin, pantofi negri.

            Uniforma de reprezentanţă nu poate fi folosită de somelierii aspiranţi. 

 

Art. 19 Atestatul de fidelitate

            Membrilor fondatori cu o vechime minima neîntreruptă în asociație de 5(cinci) ani respectiv membrilor somelieri și somelieri profesionişti cu o vechime minimă neîntreruptă în asociaţie de 10 (zece) ani și care s-au remarcat prin contribuţii semnificative la activitățile asociației li se conferă, la propunerea Consiliului Director, titlul de Membru de Onoare și un atestat de fidelitate, a cărui formă și conţinut vor fi stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 20 Președintele de Onoare

            Funcția de Președinte de Onoare are caracter strict onorific și poate fi conferită de Adunarea Generală, la propunerea  Consiliului Director, fie unuia dintre foştii preşedinţi ai asociaţiei fie unei personalitaţi marcante în domeniu, ca recunoaştere a meritelor acestora.

           

CAPITOLUL V- CONDUCEREA  ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 21 Organele de conducere și de control ale Asociației sunt :

a) Adunarea Generală

b) Consiliul Director

c) Președintele Asociației

d) Cenzorul

Art. 22 Adunarea Generală

            Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociației.

            Adunarea Generală se compune, la constituire, din membrii fondatori și, ulterior, din toți membrii asociației.

            În funcție de categoria de membri careia îi aparțin, asociații participanți la Adunarea Generală pot fi asociaţi cu drept de vot (membrii activi) și asociaţi fără drept de vot sau cu vot consultativ (membrii susţinători şi membrii onorifici).

            Membrii activi care nu au cotizația plătită la zi pot participa la sedinţele Adunării Generale, dar dreptul lor de vot este suspendat.

            Adunarea Generală are următoarele competențe:

- stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; aprobă raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul cenzorului/al Comisiei de Cenzori,

- alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

- alegerea și revocarea cenzorului/comisiei de cenzori;

-alegerea şi revocarea Preşedintelui asociaţiei;

- stabilirea cuantumului taxei de înscriere și al cotizației;

- înfiinţarea de filiale;

- modificarea Actului Constitutiv și a Statutului asociației;

- dizolvarea și lichidarea asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

- orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Statut.

            Adunarea Generală se întrunește cel puțin o data pe an sau de câte ori este necesar și se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, cu 30(treizeci) zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri urgente, cu cel puțin 10(zece) zile înaintea datei sedinței.

            Convocarea trebuie să cuprindă locul și data desfășurării, precum și ordinea de zi, fiind transmisă prin scrisoare recomandată, e-mail sau prin fax, adresată membrilor la adresele arătate în Actul Constitutiv sau cele notificate în scris Asociației.

            La Adunările Generale membrii asociației nu pot fi reprezentaţi.

            Adunarea Generală poate fi ținută și prin videoconferință.

            Adunările Generale lucrează statutar în prezența a cel puțin jumătate plus 1 din membri. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor activi prezenţi la sedință, cu excepţia hotărârilor care privesc modificarea statutului, alegerea și revocarea membrilor organelor de conducere, dizolvarea asociaţiei sau fuziunea cu alte asociaţii, caz în care este necesară majoritatea calificată a voturilor membrilor activi prezenţi.

            Ședința Adunării Generale este condusă de Președintele Asociației, iar în lipsa acestuia de Prim-vicepreședinte, ajutat de către Secretarul General. Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale vor fi consemnate în procese verbale semnate de Președintele Asociației/ Prim-vicepreședinte și  Secretarul General.

            În cadrul Adunărilor Generale fiecare membru activ are dreptul la un vot cu caracter deliberativ. Voturile exprimate de ceilalți membri ai asociaţiei au caracter consultativ.

            În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, Adunarea este considerată reconvocată în aceeași zi a săptămânii următoare și la aceeași oră, când va putea hotârî asupra ordinii de zi oricare ar fi  numărul de membri prezenți.

            Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă .

            Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv și/sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de catre oricare din membrii activi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data cand a avut loc sedința, dupa caz.

Art. 23 Consiliul Director

            Consiliul Director este organul de decizie și de conducere administrativă al Asociației care asigură și are responsabilitatea de a îndeplini scopul și obiectivele acesteia, prin punerea în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, prin derularea programelor și activităților acesteia, precum și prin gestionarea resurselor asociației.

            Consiliul Director este alcătuit din 7(şapte) membri, persoane fizice, numiţi de catre Adunarea Generală, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii Asociației.  Dintre aceștia, un membru este ales de catre Adunarea Generală în funcția de Președinte al  Asociației.

            Consiliului Director are următoarea componenţă: Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, 3 Vicepreşedinţi, Secretar general si Membru.

            Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

            Consiliul Director este condus de Preşedintele Asociaţiei.

            Consiliul Director are următoarele atribuții:

-        prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

-        aprobă încheierea actelor juridice în numele și pe seama asociației;

-        elaborează regulamentele de detaliu privind punerea în aplicare a prezentului statut, respectiv pentru buna organizare şi funcţionare a asociaţiei;

-        propune Adunării Generale cuantumul și termenul de plată al taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor datorate de membrii asociaţiei;

-        adoptă măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului statut și regulamentului de ordine interioară de către toţi membrii asociaţiei;

-        decide înfiinţarea de filiale ale asociaţiei;

-        aprobă participarea asociației la constituirea de societăți comerciale sau dobândirea de părţi sociale sau de acţiuni şi desemnează reprezentanţii asociaţiei în Adunarea generală a acestora, stabilind limitele mandatului acordat;

-        rezolvă problemele curente ale activității asociației și ia măsurile corespunzătoare ;

-        desemnează, cu consimțământul acestora, membrii care vor compune și coordona diversele compartimente de lucru ale asociației ;

-        convoacă Adunarea Generală și propune ordinea de zi a acesteia ;

-        stabilește politica și programele asociației precum și aderarea asociației sau acceptarea invitației de aderare la alte structuri asociative cu scopuri identice sau similare celor ale asociaţiei;

-        intervine și decide în materie de disciplină, etică și deontologia statutului;

-        primește cererile de adeziune și acordă sau refuză solicitanţilor calitatea de membru susţinător;

-        formulează propuneri motivate pentru recunoașterea de către Adunarea generală a calității de membru activ sau de membru onorific;

-        formulează propuneri motivate pentru retragerea/suspendarea calității de membru activ sau pentru excluderea membrilor de către Adunarea Generală;

-        acceptă donațiile și legatele făcute asociației ;

-        aproba organigrama și politica de personal ale asociației;

-        poate hotărî schimbarea sediului asociației;

-        îți stabilește regulamentul intern de funcționare;

-        hotărăște asupra propunerilor de evenimente sau activități pentru asociație formulate de către membrii asociației;

-        analizează situația privind plata taxelor și notifică în acest sens membrii care nu şi-au platit cotizaţiile;

-         îndeplinește orice alte atributii prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea Generală.

            Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de Asociație pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației, pentru deschiderea și operarea conturilor bancare, efectuarea oricăror alte operațiuni care țin de gestiunea sau activitatea curentă a asociaţiei.

            Consiliul Director se întrunește cel puțin o data la fiecare 3 luni sau ori de cate ori nevoile Asociației o impun, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei.

            Şedinţele Consiliului Director sunt statutare dacă sunt prezenţi cel putin 5 membri, iar hotărârile sunt adoptate valabil cu majoritatea simplă a membrilor Consiliului. 

            Consiliul Director poate agrea ca membrii aflați în imposibilitate de a fi prezenţi să poată participa la şedinţă prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință sau videoconferință)

            Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director vor fi consemnate în procese-verbale întocmite de Secretarul General al asociației şi semnate de membrii participanţi.

Art. 24 Președintele Asociației

            Preşedintele asociaţiei este reprezentantul legal al Asociației, pe care o reprezintă în raporturile cu terții.

            Președintele Asociației este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales o singură dată.

            Președintele Asociației are următoarele atribuții :

-        reprezintă interesele Asociației în raporturile acesteia cu terții ;

-        încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației și are drept de operare în conturile bancare ale acesteia;

-         convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director;

-         prezidează ședințele Adunării Generale ;

-         dispune măsuri organizatorice pentru atingerea scopului Asociației;

-         exercită orice alte competențe stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director.

            În cazul imposibilității temporare a Președintelui de a-și exercita mandatul, Consiliul Director desemnează pe Prim-vicepreședinte sau pe unul dintre Vicepreședinți să exercite atribuțiile Președintelui.

Art. 25 Controlul financiar - Cenzorul      

            Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, dintre membrii Asociației.

            În cazul în care numărul membrilor depășește 100 membri înscriși în registrul Asociației,  controlul financiar intern se va realiza de către o comisie de cenzori, în conformitate cu dispozițiile legale.

            În cazul în care cenzorul sau nici unul dintre membrii comisiei de cenzori nu este contabil autorizat sau expert contabil, iși vor îndeplini atribuțiile cu sprijinul unui auditor financiar sau al unui expert contabil autorizat, desemnați de Adunarea Generală a  Asociației.

            Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

            În realizarea competențelor sale, cenzorul/comisia de cenzori:

-         verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

-         întocmește rapoarte și le prezinta Adunării Generale;

-         poate participa la ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale, fără drept de vot;

-         îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

            CAPITOLUL VI- PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 26 Patrimoniu inițial

            Asociația are patrimoiu și buget propriu.

            Patrimoniul inițial al Asociaţiei se constituie din aportul financiar al membrilor fondatori, semnatarii prezentului statut și este în sumă totală de 4200 lei .

Art. 27 Veniturile asociației

            Veniturile Asociatiei  sunt realizate din: taxe de înscriere, cotizații anuale, cote de contribuţie, donații, subvenții, sponsorizări de la persoane fizice sau juridice din țară și din străinatate, disponibil rezultat din organizarea unor simpozioane, cursuri, reclame, activitățile economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat/bugetele locale, fonduri europene, precum și alte venituri în conformitate cu dispozițiile legale.

            Cuantumul taxei de înscriere și al cotizației anuale se aprobă de Adunarea Generală la propunerea  Consiliului Director.

            Cota de contribuție este datorată de membrii asociației care realizează venituri ca urmare a desfășurării de activități prin intermediul unor programe propuse, aprobate și derulate prin intermediul sau cu sprijinul direct al asociaţiei și este egala cu 10% din veniturile astfel obținute. 

            Asociația poate înființa societăți comerciale ale caror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației.

            Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legatură strânsă cu scopul principal al ei.

            Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociatiei și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.

            Membrii care se retrag sau sunt excluși din Asociație nu au drepturi asupra patrimoniului social.

Art. 28 Cheltuielile asociației

            Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

-         cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor asociației;

-         salarii, indemnizații, prime, premii, onorarii profesionale;

-         procurări de bunuri și servicii necesare realizării scopului asociației;

-         abonamente la publicații de specialitate, publicarea și tipărirea publicațiilor de specialitate, realizarea bazei tehnico-materiale de specialitate;

-         chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

-         burse, cazare, masă, transport;

-         utilități;

-         alte cheltuieli.                   

 

CAPITOLUL VII  - DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI  ASOCIAȚIEI

           

Art.29  Dizolvarea duce la desființarea asociației și poate interveni :

-         de drept, în cazurile prevazute de lege;

-         prin hotărâre judecatorească, la cererea oricarei persoane interesate în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementarile legale;

-         prin hotărârea Adunarii Generale;

-         în alte situații prevăzute de lege.

 

Art. 30 Lichidarea asociației

            După dizolvarea asociației aceasta va intra în lichidare. Lichidarea se va face de către lichidatorii numiți de Adunarea Generală sau prin hotărâre judecătorescă, după caz .

            Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevăzută de legea română pentru persoane juridice non-profit și, în urma inventarului încheierii tuturor registrelor și a bilanțului de lichidare, vor distribui patrimoniul conform prevederilor legale în vigoare.

            Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VIII - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

 

Art. 31 În termen de 15 zile de la data la care se constată existența în asociație a cel puțin 10 membri dintr-un județ, Consiliul Director va aproba înființarea filialei județene a asociației și va împuternici pe unul dintre membri cu organizarea acestei filiale. Actele constitutive ale asociației se modifica în mod corespunzător.

Art. 32 Dispozițiile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

            Prezentul Statut și Actul Constitutiv al Asociației Organizația Somelierilor din România 2011 a fost aprobat în unanimitate în Adunarea Generală de Constituire a Asociației, astazi 12.10.2011, de către subsemnații membri fondatori, fiind întocmit în 10(zece) exemplare originale, din care 9(nouă) exemplare s-au eliberat parților:

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Baroul Bucureşti

 

Cabinet de Avocat “ADINA -IULIA HASNAŞ”

Sediul: Bucureşti, str. C-tin Rădulescu Motru nr.14, bl.27A, sc. B, et. 1, ap.53, sector 4

 

INCHEIERE DE ATESTARE NR. 489

Anul 2011 Luna Octombrie Ziua 12

 

Avocat  ADINA-IULIA HASNAŞ

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. c din Legea nr. 51/1995 republicată atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act redactat de mine.

                                                                                                Semnatura, 

       

Anexa I : Membrii fondatori ai OSR2011 
1.Marian Timofti                    Bucuresti
2.Mihai Drula                         Bucuresti
3.Razvan Cruceanu                 Bucuresti
4.Lucian Deac                        Cluj Napoca
5.Oana Muresan                     Cluj Napoca
6.Septimiu Crisan                   Cluj Napoc
7.Alexandru Tucudean            Cluj Napoca
8.Radu Ilia                              Cluj Napoca
9.Cristian Florea                     Cluj Napoca
10.Bogdan Todor                     Cluj Napoca
11.Pentek Istvan                      Bucuresti
12.Dan Anghel                         Bucuresti
13.Claudiu Marandici                Iasi
14.Bogdan Dumitrescu             Bucuresti
15.Razvan Demian                   Cluj Napoca
16.Chifor Sergiu                       Cluj Napoca
17.Rotar Adrian                       Cluj Napoca
18.Buican Claudiu                   Cluj Napoca
19.Stelian Stefan                     Bucuresti
20.Nita Mihai                           Bucuresti
21.Vlad Muresan                     Cluj Napoca